Brann, deteksjon og funksjonsmåter

For branndeteksjon benyttes mange teknikker og teknologier. Her er en liten innføring i virkemåten til de mest brukte deteksjonsmetoder i dag. Artikkelen ser også litt på problematikk i forbindelse med installasjon, bruk og plassering.

Varme og varmedetektorer

Ved brann frigjøres varmeenergi ved strømning (konveksjon), varmeledning og stråling. Den største utbredelse skjer ved konveksjon. Varmeenergien brer seg alltid fra høyere mot lavere temperaturer. Varm luft vil vanligvis strømme oppover, men bare så lenge den ikke støter mot luftmasser med samme eller høyere temperatur.

Ved hjelp av varmedetektorer kan vi registrere en temperaturstigning som følge av en brann. Varmedetektorene blir delt inn i 3 følsomhetsklasser, Klasse 1, 2 og 3, samt en egen klassifisering for høytemperatur detektorer som betegnes Område 1 og 2 (betegnel sene er under revisjon). Varmedetektoren har sin berettigelse der et branntilløp i løpet av kort tid vil føre til en rask frigjøring av varmeenergi uten særlig røykdannelse og der omgivelsene umuliggjør bruk av f. eks. røykdetektor. Typisk tilfelle er sikring av objekter der en kan forvente flammebrannstart og i spesielle tilfelle så som gass-, lettmetall og støvbranner.

I omgivelser med mye vanndamp, gass eller støv vil røykdetektor kunne være uegnet, og i slike tilfelle kan varmedetektoren være ett alternativ. Sammenlignet med røyk- og flammedetektorer er varmedetektoren normalt treg, selv de i den høyeste følsomhetsklasse (klasse 1).Med dagens analoge systemer er normalt behovet for å måtte benytte varmedetektorer lite.

Ionedetektoren

Ionedetektoren bygger sitt funksjonsprinsipp på at ionisert luft er elektrisk ledende, og at ledeevnen lar seg påvirke av f. eks. røykpartikler.

Ved hjelp av en radioaktiv kilde, vanligvis Americum 241, blir luften mellom to elektroder ionisert, og det flyter en strøm gjennom kretsen ved at ladede ioner beveger seg fra den ene elektroden til den andre. Kommer det partikler mellom elektrodene, f. eks. fra røyk, vil disse lagre seg på ionene som derved får en øket masse og vil bevege seg langsommere. Derved avtar strømmen i kretsen, og denne strømreduksjonen bevirker at detektoren på et definert nivå gir alarm.

Ionedetektoren er ut fra sitt funksjonsprinsipp spesielt egnet til å reagere på små røykpartikler, slike som oppstår når stoffer som f. eks. tre og papir forbrenner, men derimot ikke på de branngasser som oppstår i den første ulmefasen ved kabelbranner eller i PVC. Ved ulmebranner generelt, som er den vanligst forekommende brannstart i bomiljø, der det fortrinnsvis oppstår store røykpartikler kan den reagere meget sent, i verste fall så sent at tid til redning blir kritisk liten. Årsaken er at de store partiklene ikke lagrer seg på ionene, samtidig som at antall røykpartikler er relativt lite.

Det er derfor et paradoks at de røykvarslere vi nesten alle har hjemme (2005) stort sett er av ionisk type !!!.


Optiske røykdetektorer

Optiske røykdetektorer arbeider etter lysrefleksjonsprinsippet.

Detektoren består av et målekammer som omgivelsesluften kan trenge inn i gjennom en lystett labyrint. I kammeret befinner det seg en lyskilde og et lysfølsomt fotoelement. Fotoelementet er anbrakt slik at det “ser” i vinkel på strålen fra lyskilden, men uten selv å bli belyst. Lysstrålen er samlet gjennom et linsesystem og krysser kammeret før det på motsatt side absorberes i en “lysfelle”.

Når røykpartikler trenger inn i målekammeret, vil de treffes av lysstrålen, og lyset reflekteres fra partiklenes overflate. Noe av det vil derved falle inn på fotoelementet som er tilkoblet en elektronisk målekrets. Fotoelementet forandrer sin motstand, og når den innstilte terskelverdi er overskredet gis brannmelding.

Røyk og røykdetektorer

Røyk består av en blanding av røykpartikler og branngasser. Meget tett røyk, slik den oppstår ved ulmebranner inneholder dessuten fordampet fuktighet.

Til tross for at røykpartiklene ikke alltid kan sees med det blotte øyet, er de atskillig større og tyngre enn de største gassmolekylene. Men allikevel er de lette nok til å bli revet med av den lille varmestrømningen som finner sted ved ulmebranner, og svever opp mot taket i det rommet en brann er under utvikling. 90% av brannene starter med røykutvikling før det oppstår en temperaturstigning eller åpen flamme. Derfor er røyken normalt det brannkjennetegnet som tidligst mulig gir oss en indikasjon på et branntilløp.

Da vi i større utstrekning benytter brannhemmende materialer, forhindres en åpen brann ved temperaturstigning, men selve ulmefasen med røykutvikling forlenges betydelig. Røykdetektoren er derfor det mest effektive hjelpemiddel til å varsle brann så tidlig som mulig – og forhindre at tilløpet utvikler seg til en storbrann.

Vi har to typer røykdetektorer, en ionisk type og en optisk type. Disse fungerer på forskjellig måte, og har forskjellige egenskaper med tanke på å detektere et branntilløp. De kan ikke fullt ut erstatte hverandre, men utfyller hverandre. Det er derfor viktig at valget av detektortype er riktig for at branntilløpet skal oppdages så tidlig som mulig.

 

Personsikring

Frem til 1993 var ione detektoren den mest anvendte røykdetektor. I 2005 det den optiske som dominerer med over 90%.

På bakgrunn av de resultater som er fremkommet ved forskjellige forsøk er dette en riktig utvikling. I sammenheng med sikring av liv i ulike situasjoner som hjem hotell sykehus etc. er det godt dokumentert at optisk røykdetektor totalt sett gir den største mulighet for å komme velberget fra et branntilløp. Den optiske detektorens manglende evne til å detektere flammebrann tidlig, er i denne sammenheng mindre alvorlig enn ione detektorens manglende evne til rask deteksjon av ulmebrann med stor og helsefarlig røykutvikling

I personsikrings sammenheng har vi med andre ord et «røyken dreper» forhold.

 

Hva med sikring av industri og næringsbygg?

Til en viss grad kan det sies at de forsøk det er referert til tidligere har vært ensidige, da de stort sett har tatt utgangspunkt i ulike typer senge- og innrednings-branntilløp.

Utgangspunktet har således vært personsikring.

Ser vi på andre typer miljø, blir bildet mer nyansert. Det er generelt riktig å si at også her er optisk detektor basis detektoren, forholdene sett under ett, men i en del sammenhenger er ionedetektorens evne til raskt å kunne detektere et flamme (høyenergi) branntilløp, en viktig faktor som gjør at den bør velges. Det er også viktig å være oppmerksom på at det er flammebrann som har det største brannskade potensialet. Dersom det er vanskelig å forutsi type brannstart er det en fordel å blande detektortypene. Det er også av betydning om avstanden fra detektoren til sannsynlig brannobjekt er stor eller liten.

Er avstanden liten og det kan forventes flammebrann eller et høyenergi branntilløp, er ione detektoren spesielt godt egnet. Dette kan være lettantennelig materiale i et fullsikret område, eller et sterkstrøms anlegg med detektor i umiddelbar nærhet.

Et slikt område er deteksjonsmessig vesentlig forskjellig fra en svakstrømsfordelings tavle, der optisk detektor er det rette.
I et sterkstrømsanlegg kan det forventes at høy elektrisk energi “på avveie” kan starte et høyenergi branntilløp med brannkjennetegn som en flammebrann, mens man i svakstrøm/lavspent sammenheng normalt vil ha lavenergi branntilløp typisk for ulmebranner.

Et vesentlig forhold er også den erfaring fra flere anlegg og forsøk som entydig viser at ionedetektoren takler vanskelig forurenset industrimiljø (støv) vesentlig bedre enn optisk detektor. Med innføringen av multisensorer er bildet noe mer nyansert. Optiske sensorer i kombinasjon med andre følere og multisensorens logikk og signalbehandling gjør det mulig å benytte slike detektorer i relativt vanskelige miljø, -se nærmere omtale av multisensor i eget kapittel. Nevnes bør det også at vi innen relativt kort tid (2006) vil få nye optisk baserte detektorer som vil kunne detektere en del av de små partikler fra et flammebranntilløp som ione detektoren i dag er alene om. Dette vil i praksis fjerne behovet for denne detektortypen i fremtiden, – se for øvrig omtale av optisk det. i eget kapittel.

Valgets kval

Detektortype må velges ut fra hva som er brannteknisk best, driftsteknisk mulig, og økonomisk akseptabelt. Detektoren må kunne fungere stabilt i det aktuelle miljø, blindalarmer fjerner raskt og effektivt tilliten til brannalarm systemet. Den beste garanti for fullt sikringsmessig utbytte av systemet er å ha et godt tilpasset anlegg og god alarmorganisering!

 Den optiske røykdetektoren reagerer meget raskt på store røykpartikler. Disse utvikles i særlig grad under en ulmebrann, ikke minst ved brann i kabelisolasjon, kunststoff (PVC), olje, fett og oljeholdig støv. Dagens optiske detektorer er også i stand til å reagere brukbart på svart røyk, som ved brann i f. eks. gummi. Dette er mulig ved målekammerets spesielle konstruksjon og en vesentlig forbedring av det optiske systemet.

Det arbeides nå med nye varianter av optiske kammere som har en bredere respons enn dagen mht. partikkelstørrelser. Detektorens svakhet i dag er at den ikke detekterer høyenergi branntilløp som primært avgir små branngasspartikler, typisk flammebranntilløp, ref responskurve side 10. Dette skyldes at partiklene ikke gir refleksjon på lyset fra detektorens lyskilde som er en som sender ut infrarødt lys, dette har relativt lange bølger. Den fysiske årsaken er at partikkelstørrelsen må være minst like halve bølgelengden på det lys som sendes mot den for at lyset skal reflekteres på partikkelen. Det man nå gjør er å se på muligheten for å benytte lyskilder med mye kortere bølgelengde, nemlig lysdioder med blått lys. Disse er nå blitt tilgjengelige med fornuftige priser.

Resultatet blir at vi vil få en optisk detektor som i praksis vil dekke det meste av det (partikkel) området som ione detektoren i dag er alene om, og vil nærmest helt eliminere behovet for denne detektortype.

 

Multisensor / multikriterie (MS/MK)

I multisensor/multikriterie teknikken ligger mulighetene for at fremtidens, og til dels dagens mest avanserte detektorer, vil kunne gjøre seg fortjent til betegnelsen ”blindalarmfrie”. Tradisjonelle detektorer med én sensor, ione eller optisk er kun i stand til å se to forhold, mengde røyk i kammeret og variasjon, vel å merke så lenge kammeret ikke er fullt av røyk, – i ”metning”.

Det som gjør MS så mye bedre enn rene optiske eller ione detektorer, både når det gjelder miljøtoleranse og deteksjonsevne, er bruken av signal flere sensorer som måles opp mot hverandre.

Signalet utsette deretter for avansert signalbehandling. Dette gjør at moderne multisensorer (= flere følere) med multikriterielogikk (= detektoren tar avgjørelse om hva som foregår i omgivende miljø basert på flere kriterier) blir bedre og bedre til å skille mellom mange ulike blindalarmkilder og forskjellige typer reelle branntilløp. MS teknikken gjør det også mulig å konstruere detektorer som reduserer behovet for ione detektorer ved at varmesensoren i en MS benyttes til å detektere varmen fra en flammebrann som er den brannstart som ionedetektoren detekterer svært godt og en vanlig optisk detektor er lite følsom for. Dette vil kunne endre seg dersom en benytter andre lyskilder med kortere bølgelengde i det optiske kammmer. Detektoren vil da være i stand til å se mindre røykpartikler.

Den vanligste multisensor benytter et optisk målekammer i kombinasjon med en varmeføler. Dette høres kanskje ikke så revolusjonerende ut, men slike detektorer kan fungere bedre på alle måter enn rene optiske. Dette skyldes både detektorens logikk og måten den utnytter varmeføleren på. Denne vil som oftest ha som primær funksjon å fortelle detektorens logikk om det er en tendens til temperaturendring når det optiske kammeret registrerer røyk. Dette parameter vil så kunne utnyttes når detektoren skal vurdere hvor hurtig og på hvilket røyknivå den skal gi alarm.

Det finnes også andre multisensorer:

  • Optisk / ione / varme
  • To optiske kammer i kombinasjon med varme føler
  • Optisk / gas (CO) / varme
  • – og nye fremtidige varianter………………

De ulike kombinasjonene har forskjellige gode egenskaper som passer til forskjellige miljø. Generelt kan man si at jo flere følere jo sikrere/mer presis deteksjon. Kombinasjonen optisk/CO er interessant fordi en her relativt enkelt kan utnytte CO føleren som et effektivt ”blindalarmfilter”. CO føleren gir nemlig ikke utslag på mange av de forhold som kan ”lure” en ren optisk detektor så som støv og damp.

Et annet forhold er at man også utnytter multisensorteknikken til å øke detektorens følsomhet. MS teknikken medfører nemlig at ”signal/støyforholdet” i detektoren bedres og man kan ha høyere følsomhet uten at det går utover stabiliteten. Dette er ønskelig mange steder grunnet store verdier og høy skadeømfindtlighet, og det er fullt ut mulig da også innemiljøene jevnt over er blitt mye bedre enn for noen år siden. En MS kan således hvis ønskelig, fungere meget stabilt med til dels vesentlig høyere følsomhet enn en standard detektor.

 

Aspirasjon

I et aspirasjonssystem suges luft fra det beskyttede området via et røranlegg til en spesialkonstruert optisk detektor. Rørene er perforert med et bestemt antall hull med en beregnet diameter, normalt mellom 1,5 og 9mm. Det er disse hullene som er anleggets deteksjonspunkter. Røranlegget installeres da enten i forhold til en generelll sikring av rommet eller som objektsikring.

Aspirasjonsdetektorer leveres med følsomhet tilpasset nesten alle miljø. Fra høyfølsomme utgaver (TRD) for tele, data, verneverdige bygg og andre sårbare miljøer, til detektorer for røffe industrianlegg og landbruk.

Figuren under viser typisk følsomhet til tidligrøykdetektor (TRD) sammenlignet med en vanlig 3%-detektor.

Detektorer med høy følsomhet for sårbare objekter benytter som oftest en laser lyskilde i et deteksjonskammer som prinippielt er bygget opp på smme måte som det vi finner i vanlige optiske røykdetektorer, men med en høyere grad av presisjon og en vesentlig høyere følsomhet. En TRD vil normalt ha en følsomhet rundt 100 ganger det en punktdetektor har. Dagens detektorer har ofte mulighet til justering av følsomheten innen vide grenser. Fra TRD til punktdetektornivå og enda lavere, tilsvarende for eksempel 0,01 til 10%/obs/m, (% siktreduksjon pr. meter).

I dag er aspirasjonsdetektorer med normal følsomhet dominerende. Disse består normalt av punktdetektorer montert i viftehus med filter og ulike former for overvåking. Det største markedet for slike detektorer er landbruk med industri som en god nummer to. I mange miljøer er det fornuftig å benytte aspirasjon fordi punktdetektorer ville være vanskelige å komme til i forbindelse med vedlikehold. Med aspirasjon legges det kun et rør i taket og detektoren(e) kan monteres lett tilgjengelige for kontroll og service. Vanskelig miljø er også en stadig hyppigere årsak til at aspirasjon velges. Det kan være forhold så som ekstreme temperaturer og ditto fuktighet.

Ett vesentlig bidrag til aspirasjonsdetektorenes gode deteksjonsevne er sleve aspirasjonsfunksjonen. Den gjør at detektoren ikke er så avhengig av termikken i røyken eller ventilasjonsforhold som punktdetektorer da den hele tiden suger luft fra det beskyttede område gjennom detektorkammeret.

Et annet vesentlig forhold er muligheten til å justere den faktiske (installerte) følsomheten ved å variere antall hull ved det overvåkede objekt eller i rom med ulik størrelse dersom detektoren overvåker flere rom.

Et tredje forhold som er viktig for anleggenes stabile drift er det forhold at detektoren med via sitt røranlegg på en måte ”integrerer” miljøet ved at den tar prøver av luften i hele det overvåkede området via sugehullene. Dette gjør at man i vanskelige miljø kan beregne anlegget slik at mye røyk i ett hull ikke fører til alarm. Først når røyken oppfanges av flere hull nåes alarmnivået. Et aspirasjonssystem øker, i motsetning til punktdetektorer, sin ”følsomhet” når røyken sprer seg og fanges opp av flere hull uten at røyktettheten må økes.

Flammedeteksjon

 

Flammedetektorer benyttes der det forventes en flammebrannstart. Ofte vil det være brann I oljebaserte væsker som utgjør brannrisikoen. Typiske objekter er hangarer, rafinerier og ulike industriprosesser. Offshore er selvsagt oljerigger typiske objekter som sikres med flammedetektorer. Det finnes mange ulike typer og prisklasser fra rundt 3 til 20 tusen kroner. Med unntak av de aller rimeligste er de fleste I solid industriutførelse og mange er sertifisert for å kunne benyttes I eksplosjonsfarlige omgivelser.

 

Detektorene benytter stråling fra brannen som kjennetegn for å gi alarm. Detektorene ser på enten stråling I det ultrafiolette (UV) eller infrarøde (IR) område, -eller en kombinasjon av disse. Ethvert stoff som brenner har et særegent strålingsmønster. Det som er mest aktuelt I de fleste sammenhenger er å kunne gjenkjenne brann I forskjellig drivstoff og oljer, hydrokarboner.

 

Det som er utfordringen med flammedeteksjon, som med branndetektorer for øvrig, er å kunne gjøre detektoren I stand til å skille mellom blindalarmfenomener og reelle branntilløp. Den teknikk som benyttes er å optiske filtre som slipper igjennom de spesielle frekvenser I flammenes strålingsmønster som er typiske for en reell brann og mest mulig atypiske for blindalarm fenomener. En mye anvendt teknikk er å kombinere UV og IR sensorer I samme detektor eller benytte en kombinasjon av ulike optiske IR filtre som er I stand til å skille en brann i f.eks drivstoff fra nesten alle andre strålingskilder så som sollys, sveising og lyskilder.Husk at generelt så betyr avstand til ”støykilden” mye/alt ved bruk av flammedetektorer. Fagkunnskap er viktig ved bruk av flammedetektorer. Å bomme på valg av type flammedetektor eller antall kan fort bli kostbart.

Andre spesialdetektorer
Varmedetekterende kabel (VD).
Dette er en varmefølsom kabel som normalt vil gi alarm uansett hvor på kabelen en overoppheting oppstår, – som en utstrukket punktdetektor. VD ble utviklet for å overvåke transportbånd med tilhørende lager, ruller og motorer, da ofte i kombinasjon med røffe industrimiljø, samt kabeltraseer. Den benyttes ofte til dette formålet fremdeles, spesielt kabeltraseer.
VD kabel finnes I mange ulike utgaver. Normalt kan flere hundre meter kobles i ett system. Kabelen kobles enten til en kontrollenhey som igjen kobles til brannsentralen, eller direkte til denne. VD kabel ble utviklet for å overvåke transportbånd og kabelgater. Den benyttes også I forbindelse med sikring av værneverdige bygg. Følgende typer er de vanligste

To eller fire ledere som er skilt med en temperaturavhengig isolator. Ved temperaturøkning vil det oppstå lekasjestrøm mellom lederene og ved et valgt nivå gis brannmelding.

To ledere som er forspent slik at kablene gir kontakt når varme får isolasjonen mellom dem til å smelte

Optisk fiber der lysrefleksjonen endres når kabelen varmes opp. I avanserte systemer kan disse angi avstand til brannstedet.

 

Litt om plassering av detektorer

 

GENERELT

De viktigste dokumenter som beskriver plassering av brannalarmutstyr er FG regelverket fra Norges Forsikringsforbund og HO-2/98. Sistnevnte er en offentlig veiledning utgitt i fellesskap av BE og DBE, denne gjelder foran FG reglene. Den erstatter for brannalarmanleggets del retningslinjene i REN-97. (Den er pt., juni 2005, – ikke ajourført iht. ny veiledning til FOBTOT.)

 

RØYKDETEKTORER

Når man plasserer en røykdetektor må man tenke på hva som er en brannteknisk god plassering, og hvilke forhold omgivelsene som kan gi mulige falske varsler. På steder der flammebrann kan forventes skal normalt ione detektor velges, og tilsvarende for optisk dersom ulmebranner det mest sansynlige branntilløp. Vedrørende muligheten for blindalarmer vil vanskelig industrimiljø (mye støv) og damp normalt takles best av ionedetektoren.

Optisk røykdetektor skal normalt være standarddetektoren, og velges dersom man er i tvil om type detektor og en kombinasjon av begge ikke er aktuelt. I spesielle miljøer bør multisensor vurderes.

 

FYSISK PLASSERING

I rom med takhøyde inntil 6 meter dekker røykdetektoren 80 m² eller en maksimumsavstand fra detektoren på 7,5 m. Er takhøyden i rommet over 6 meter dekker detektoren 100 m² eller maksimum 9,0 m fra detektoren. Ved takhøyder over 12 meter anbefales det å utføre røykprøver for å finne ut hvordan røyken oppfører seg langs taket. Detektorene skal alltid stå minimum 0,5 m fra vegg og 1,0 m fra ventilasjon. Når det er bjelker i taket skal detektoren ikke plasseres nærmere bjelken enn dennes høyde. Det kan ofte være fordelaktig i plassere detektoren på bjelken.

Man må være oppmerksom at ionestrømmen også lar seg påvirke av kraftig trekk og vind. Ved vindhastigheter over 10 m/sek kan detektoren bli ustabil.

 

VARMEDETEKTORER

Også ved plassering av varmedetektorer må man ta hensyn til omgivelsene. Hvis man plasserer en varmedetektor rett over for eksempel en keramikk- eller bakerovn vil detektoren fort gå i alarm når døren åpnes og varmluften kommer ut. Man skal også huske på at de fleste varmedetektorer i dag teknisk er av differensialtypen. Det vil si at den kan gi alarm ved hurtig temperaturstigning uten at den påstemplede temperaturen eller alarmgrensen (analogverdien) er nådd.

Varmedetektorer kan brukes der røykdetektoren ikke kan brukes av tekniske eller miljømessige årsaker. Slike forhold finnes i badstuer, og ekstremt vanskelige industrimiljø o.l.

Varmedetektoren deles inn i klassene 1, 2 og 3 og område 1 og 2, hvor 1 er raskest (-betegnelsene er under revidering). Offentlige retningslinjer (HO-2/98) forutsetter bruk av kl1. Klassene forteller om ved hvilken temperatur detektoren skal gi alarm, og hvor hurtig de reagerer på en temperaturøkning. Klasse 1, 2 og 3 er beregnet for omgivelsestemperaturer opp til ca 75 grader, mens område 1 og 2 detektorer er beregnet for badstuer og andre varmere områder.

 

FYSISK PLASSERING

I rom med takhøyde inntil 4 meter dekker varmedetektor klasse 1 inntil 30 m² og klasse 2 og 3 inntil 20 m². Dvs. en maksimums avstand fra detektoren på henholdsvis 4,5 og 3,5 meter. Klasse 3 detektoren kan kun brukes inntil 2,5 meter takhøyde. Med takhøyder fra 4-6 meter kan kun klasse 1 detektoren brukes. Denne dekker da 20 m² og har en maksimumsavstand på 3,5 m fra detektoren.

Detektorene skal alltid stå minimum 0,5 m fra vegg og 1,0 m fra ventilasjon. Når det er bjelker i taket skal detektoren ikke plasseres nærmere bjelken enn dennes høyde. Det kan ofte være fordelaktig i plassere detektoren på bjelken

Varmedetektor benyttes i dag i liten utstrekning fordi moderne analoge system med røykdetektorer kan håndtere de fleste miljø.

 

MANUELLE MELDERE

Manuelle meldere skal plasseres i alle rømningsveier, og det skal være maksimum 30 meter til nærmeste melder fra ethvert sted i bygningen. Det skal alltid være en melder i umiddelbar nærhet av brannalarmsentralen. Manuelle meldere bør også plasseres i umiddelbar nærhet av der det kan forventes at ting kan skje. De manuelle melderne skal være lett tilgjengelig og merket med skilt som skal være lett synlig. Pass på at melderne ikke blir dekket til av hyller, gardiner eller andre gjenstander.

 

LINJEDETEKTORER

Linjedetektoren er meget velegnet i lagerbygninger, lysgårder og andre steder hvor det er høyt under taket og store arealer. Pass på at detektoren plasseres på et stabilt underlag. Dette fordi at detektorer plassert på stålbjelker og andre ting som beveger seg mye under temperatursvingninger lett gir falsk alarm når senderen beveger seg i forhold til mottakeren. Det er også viktig med renhold av linser med jevne mellomrom avhengig av miljøet. Hvis det er meget høyt under taket kan det være fordel med linjedetektorer i to sjikt for å lettere kunne detektere en røykutvikling.

 

ASPIRASJONSDETEKTORER

Selve detektoren kan plasseres omtrent hvor vi vil. Her er det plasseringen av rørene som avgjør hvor tidlig anlegget vil detektere. Rørene bør plasseres der hvor luftstrømmen går der det er forsert ventilasjon eller romkjølere, altså ved innsug til romkjølere/ventilasjonssystem, alternativt ved utblåsing av luft fra de ulike objekter som beskyttes. Aspirasjonsdetektoren er ideell i kontroll- og datarom hvor viktig informasjon er samlet og sårbart utstyr er plassert. Den er også meget godt egnet i verneverdige bygg og bygg med store volum slik som tunneler, idrettshaller, kjøpesenter og lagerbygg, for å nevne noen.

Dagens aspirasjonsdetektorer er ikke lenger avhengig av et spesielt rent miljø slik som forholdet var for kun få år siden. På dagens Aspirasjonsdetektorer kan man justere følsomheten slik at det passer med det aktuelle miljø. Aspirasjonssystem kan derfor nå benyttes i nesten alle miljø der det er hensiktsmessig, og man er ikke begrenset til tele & data slik som tidligere. I tillegg til områder som nevnt tidligere, er det nå også mulig å benytte aspirasjonsdetektorer i miljø der punktdetektorer har problemer med å fungere stabilt. Et eksempel er landbruk der disse benyttes i dyrerom. Miljøet her er meget krevende.

 

HVORDAN UNNGÅ DRIFTSPROBLEM OG BLINDALARMER

Alarmorganisering – Dette er både et meget effektivt og ofte enkelt middel brukeren selv kan anvende for å sørge for at alarmer og eventuelle blindalarmer blir håndtert på en korrekt måte og ikke fører til feil handlingsmønster, unødige forstyrrelser av driften og, ikke minst, svekker tilliten til anlegget. To av de aktuelle tiltakene her er alarmbekreftelse ved to-detektoravhengighet og lokalt tidlig varsel til utvalgt personell før alarm gis til brannvesen og generelt i bygget. Brannteknisk rådgiver, detaljprosjekterende og leverandør vil være riktige medspillere for å etablere en optimal alarmorganisering for å hindre uønskede alarmer.

Opplæring – Gi brukerne av anlegget den nødvendige opplæringen slik at de kan betjene det og vet hva som kan gi falske alarmer.

Varme arbeider – De fleste bedrifter har i dag instrukser for varme arbeider. Her bør også brannalarmanlegget omtales, gjerne med en utkoblingsanvisning.

Vedlikehold – Det trengs vedlikehold for å sikre best mulig virkning på anlegget. Støv og skitt på detektorer kan føre til unødvendige alarmer.

Informasjon – På hoteller, i restauranter o.l. bør det settes opp informasjon om at stedet er brannovervåket.

Damp  Vanndamp fra bad, kokende vann o.l. vil kunne utløse falske alarmer. Tenk på plasseringen og valg av type detektor.

Mat os – Fra komfyren, stekeovnen, grillen, brødristeren o.l. kommer det røyk og matos som påvirker brannalarmanlegget. Typevalg av detektor og plassering er avgjørende, ione detektor vil ikke fungere.

Eksos – Eksos fra biler og trucker kan gi falske alarmer. God ventilasjon og plassering/valg av detektor er forhold som kan avverge en falsk alarm, ione detektor vil ikke fungere.

Tobakksrøyking  Ved intensiv røyking kan alarmanlegget bli utløst unødvendig. Unngå detektorer rett over der man vet folk kommer til å røyke mye. I røykerom bør man ha god ventilasjon, også for helsens skyld.
Bruk evt. multisensor.

Tekniske løsninger.

Utover de ovennevnte forhåndsregler har man mulighet på de analoge adresserbare anleggene til å programmere forvarsel- og alarmnivå på detektorene. Man kan også programmere responstiden til detektorene fra 1 til 60 sekunder. Vi kan også benytte oss av driftkompensering som tar hensyn til miljøet over tid og tilpasser alarmnivåene etter dette.

I verksteder o.l. kan man ha faste utkoblinger på tid i arbeidstiden slik at falske alarmer unngås. Det er også mulig å tidsforsinke styrefunksjoner slik som klokker og overføring til brannvesen o.l. Forsinkelsen oppheves ved flere detektorer i alarm eller at en manuell melder er aktivert. Dette er noe som må avtales med det stedlige brannvesen i hvert tilfelle.