912235726.09.2011
TEK 10 til Plan- og bygningsloven krever ledesystem installert i byggverk med stort personantall, og der det er lange- / kompliserte rømningsveier, samt store byggverk og byggverk i risikoklase 5 og 6.
Det har gjennom flere år vært stilt strenge krav til kompetansen for den eller de som skal prosjektere slike anlegg, og ikke minst til produktene selv som skal tilfredsstille en rekke produkt- og sikkerhetsstandarder. Det finnes også krav til KUT, slik at man får verifisert at produktene er plassert riktig, og fungere korrekt i byggverket.

Dette i seg selv burde tilsi at de installerte anleggene skulle kunne gjøre den jobben de er satt til. Å lede med skiltarmaturer samt belyse flukt og rømningsveier om det skulle bli behov for å benytte disse i en rømningssituasjon, men er det virkelig slik?

Det er stemmer der ute som sier at produktene ikke holder mål, men dersom det kan dokumenteres at produktene følger kravene i standardene, er det kanskje ikke produktet i seg selv, men grunnlaget en må gjøre noe med.

Noen vil kanskje ”forpakte bort” hele oppgaven til noen som har fått i oppgave å kjøpe en optimal løsning, men spekulerer i en minimums løsning.

Jeg tror det vil være lurt å investere i en løsning hvor det kan dokumenteres kostnader for hele levetiden, og ikke bare se på innkjøpet som sådan.

Vi snakker jo her om produkter som skal gjennomlyse eller belyse skilt 24/7, og som skal når nødvendig belyse flukt- og rømningsveier for å lede deg til et sikkert sted.

Å benytte armaturer til dette hvor lyskilde er lysdioder (LED) og ikke tradisjonelle lysrør vil være enkel oppgave å bekrefte.

Utover dette vil jeg anbefale at man benytter seg av produkter som enten har innebygget automatisk test, eller er tilknyttet et sentralt system som aktiverer dette. Begge deler skal basere seg på kravene i NEK EN 50172.

Dessverre tilbys det produkter på markedet som ikke inneholder disse automatiske funksjonene, og disse vil jeg sterkt fraråde noen å kjøpe med mindre en ønsker å benytte store summer på gjennomføring av manuelle månedlige tester. Dette vil være kostnader som raskt overstiger den svært beskjedne ekstra investeringskostnaden det er å velge produkter med automatisk test. Helst bør man velge løsning hvor informasjonen overføres til en sentral som til enhver tid har full status på anlegget og hvor det er enkelt å dokumentere det hele til en påkrevet logg, også ihht. NEK EN 50172.

Korrekt utstyr er ikke nok, men som vi ser svært viktig. DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) krever gjennom ”Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn” at installasjoner på nødlys og ledesystemer underlegges kontroll, ettersyn og vedlikehold.

Her er det spesielt eier av brannobjektet det stilles krav til, men ikke nødvendigvis den som skal utføre oppgavene. Eier kan ikke fraskrive seg forpliktelsene gjennom avtale, men må inngå en avtale med kompetent personell som utfører og dokumenterer dette gjennom en logg som vist til i NEK EN 50172.

Kompetent person må kunne dokumentere kunnskap på det aktuelle system som er installert, ikke bare generell kompetanse.

Dette er kunnskap vedkommende må innhente fra produsent / leverandør gjennom dokumentert kurs og opplæring av den enkelte.

Dårlig utført ettersyn, vedlikehold og kontroll fører til falsk trygghet, og det handler tross alt om din og min sikkerhet.

“The bitterness of low quality remains long after the sweetness of low price is forgotten”.

 

Tidligere publisert i magasinet LYS, forfattet av; Sven Erik Brath, Schneider Electric LifeSpace EMEAS