Optisk varsling og universell utforming911908215.10.2010
Krav om universell utforming av bygg er en viktig utfordring for brannalarmbransjen. Foreløpig er det få konkrete rettningslinjer som forteller hvordan dette bør ivaretas. I denne sammenheng har Noralarm nå utarbeidet en anbefaling for dette som kan benyttes som utgangspunkt.

Generelt om optisk varsling i forhold til universell utforming:
Forskriftstekst (utdrag):

§ 11-11. Generelle krav om rømning og redning

(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse.

§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

(2) Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig rømningstid reduseres. Følgende skal minst være oppfylt:

a) Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg.

Veiledningstekst (utdrag):

Til annet ledd

Utstyr for tidlig oppdagelse av brann omfatter utstyr for deteksjon og varsling. Utstyr for deteksjon og varsling må være tilpasset bruken og brukerne av byggverket.

I tillegg til lydvarsling må det i byggverk for publikum og arbeidsbygninger være varsling ved lyssignal.

Beskrevne ytelser for deteksjon og varsling vil ikke nødvendigvis imøtekomme et hvert behov for tilrettelegging for evakuering og rømning for personer med ulike type funksjonsnedsettelser. Det kan være behov for å supplere med ytterligere funksjoner for å sikre tidlig varsling og evakuering i disse tilfellene

NORALARM:

Målsettingen er at handikappede (i denne sammenhengen primært hørselshemmede) skal sikres varsling for sikker evakuering på lik linje med ikke handikappede. Utgangspunktet må være rom og områder hvor det antas døve kan oppholde seg.

Med utgangspunkt i begrepet ”Byggverk for publikum og arbeidsbygninger” henvises til vurdering av risikoklasse begrepet i forhold til eksemplene som er angitt i VTEK10/§ 11-2, tabell 1.

  • Akustisk varsling suppleres med optisk varsling i bygg hvor det antas at enkeltindivider oppholder seg i rom alene. Dette på en slik måte at en del av rommene (anslagsvis 10%) defineres for opphold i forhold til universell utforming og utstyres med optisk varsling i tillegg til akustisk varsling.
  • Fellesarealer, hvor det antas at flere mennesker oppholder seg over lengre tid, utstyres med optisk varsling i tillegg til akustisk varsling.
  • Rømningsveier, hvor det antas at mennesker ikke oppholder seg over lengre tid, utstyres ikke med optisk varsling.
  • Sanitærrom utstyres ikke med optisk varsling. Installasjon av optisk varsling i HC-toalett vurderes ut fra hvor mange mennesker med funksjonsnedsettelse det antas vil oppholde seg i objektet.

Disse betraktninger er basert på at det i dag ikke er spesifisert noe om hvordan denne form for varsling skal utføres. Videre er vurderingene gjort som et utgangspunkt for å oppnå en funksjonell løsning, også sett i et økonomisk fornuftig perspektiv. Så vil fremtiden vise om det vil være nødvendig å gjøre andre vurderinger eller tilpasninger i forhold til erfaringer og konkrete tilfeller.

Denne anbefaling er av en generell karakter, og det må foretas individuelle vurderinger ut fra aktuelt behov. Tekniske løsninger må ses i forhold til formålet med byggverket og forutsetningene hos de mennesker som skal bruke bygningen