Pre-akseptert utstyr til bruk for brannvarsling i VTEK1010.01.2013
Etter innføringen av VTEK10 fikk Noralarm en del henvendelser på vurdering, og tolkning av deteksjon og varsling i boliger (både blokkleiligheter samt småhusbebyggelse). Noralarm gjennomførte en vurdering av dette i samarbeid med, den gang Bygningsteknisk Etat, og kom fram til de anbefalinger som er beskrevet i artikkel av 23.09.2011 på Noralarm sine Internettsider.

I ettertid har det også dukket opp enkelte henvendelser på vurderinger av hva som ligger til grunn for kvalitetskrav og godkjenningskrav til det utstyret som kan betraktes som akseptabelt og pre-kvalifisert for å imøtekomme intensjonene i forskriften. Det har også kommet fram at det er ”mye tolkninger ute å går” i denne sammenhengen i forhold til at VTEK10 er en funksjonsbasert forskrift

Det er rett at VTEK10 er en funksjonsbasert forskrift, men i forhold til brannforebyggende installasjoner som har betydning for å påvirke rømnings- og redningstider (§ 11-12) er det helt klare spesifiserte krav til pre-aksepterte løsninger, inkludert brannalarmanlegg og seriekoblede røykvarslere, for boliger av ulik type.

VTEK10, så vel som FG-regelverket og HO2/98 henviser til at utstyr testet og godkjent iht EN54 skal benyttes i slike pre-aksepterte løsninger i forhold til brannalarmanlegg. Her er det ikke lagt opp til noe tolkning eller synsing, men entydig og klare kvalitetskrav til utstyr som skal anvendes.

Det hevdes i enkelte tilfeller at regelverket (Ref HO2/98, pkt 3.1) viser til at ”andre komponenter kan bare aksepteres dersom det fremlegges tilfredsstillende dokumentasjon”. Med begrepet ”andre komponenter” i denne sammenhengen menes komponenter som ikke omfattes av en av delstandardene i EN54. Eksempelvis omfattes også trådløse brannalarmsystemer av EN54 og skal ikke behandles som ”andre komponenter” – men ut fra de kravene som fremkommer i EN54, part 25.

Generelt kan det nevnes at prøving og testing av relevant utstyr i ht EN54-standarden er den eneste muligheten å benytte for å kunne dokumentere gyldig CE-merke som bekreftelse på relevant kvalitet på de ulike produktene. Utstyr må som kjent CE-merkes for å kunne omsettes lovlig i landet. Dette kan ikke fravikes av noen.

På generelt grunnlag sier VTEK10:

”I byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse, kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup. I branncelle med behov for flere røykvarslere, skal varslerne være seriekoblet.”

Og spesielt i forbindelse med småhusbebyggelse:

”Eneboliger, to- til firemannsboliger, rekkehus og kjedehus i risikoklasse 4. Røykvarslere i boliger må dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom. Det må være minst én røykvarsler pr. etasje. Røykvarslere må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 dB i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er lukket.”

Og det spesifiseres:

”Det skal dokumenteres at røykvarslere

• oppfyller kravene i NS-EN 14604 Røykvarslere, eller

• oppfyller kravene i NS-EN 54-7 Røykdetektorer og har lydgiver i henhold til NS-EN 14604 Røykvarslere

Anlegg etter regler for FG-godkjente alarmanlegg for boliger med røykdeteksjon, tilfredsstiller krav til røykvarslere tilkoblet strømnettet.”

Det skal altså benyttes brannalarmanlegg bestykket med EN54-godkjent utstyr for sikring av leiligheter i boligblokker og det kan benyttes optiske røykvarslere med 230V som primær strømtilførsel og tilfredsstillende batterireservedrift for småhusbebyggelse; begge som pre-aksepterte løsninger.