13.11.2017

Utgangspunktet er at boliger i blokkbebyggelse er definert til risikoklasse 4. Dette utløser krav om brannalarmanlegg. Indirekte betyr det at 1-etasjes bolig skal ha brannalarmkategori 1, og 2-etasjer eller flere skal ha brannalarmkategori 2 (heldekkende).  Til dette kravet er det innført følgende unntak som aksepteres som heldekkende pre-akseptert løsning for denne anvendelsen.

For «leiligheter i boligbygninger» (hvor det menes leiligheter i boligblokker) skal brannalarmanlegget utføres som beskrevet i veiledningen (sitat):

Detektorer i leiligheter i boligbygninger må dekke områdene kjøkken, stue og sone utenfor soverom. Dessuten må følgende være oppfylt:

a. Det må være minst én detektor per etasje.
b. Akustiske alarmorganer må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 dB i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er lukket.
c. 
Detektorer og akustiske alarmorganer må installeres i trapperom, kjeller og loft.
d. Manuell melder må installeres i trapperom ved hovedinngang.
e. Alarmorganer både i leiligheter og i fellesarealer må aktiveres ved
I. alarm utløst i leilighet som ikke er kvittert ut i løpet av 2 minutter
II. alarm utløst i fellesarealer
III. utløst slokkeanlegg

 Optiske alarmorganer er ikke angitt som ytelse for boligbygninger generelt. I boligbygninger må det gjøres en konkret vurdering av behovet basert på de brukerne boligene er beregnet for. Der det er behov for optiske alarmorganer, må disse plasseres slik at de er synlige fra kjøkken og stue.

 TEK er en funksjonsbasert forskrift, men i forhold til brannforebyggende installasjoner som har betydning for å påvirke rømnings- og redningstider (§ 11-12) er det helt klare spesifiserte krav til pre-aksepterte løsninger, inkludert brannalarmanlegg og seriekoblede røykvarslere, for boliger av ulik type. VTEK17, så vel som NS3960 henviser til at utstyr testet og godkjent i h. t. EN54 skal benyttes i slike pre-aksepterte løsninger i forhold til brannalarmanlegg. Her er det ikke lagt opp til noe tolkning eller synsing, men entydig og klare kvalitetskrav til utstyr som skal anvendes.

Det hevdes i enkelte tilfeller at regelverket viser til at ”andre komponenter kan bare aksepteres dersom det fremlegges tilfredsstillende dokumentasjon”. Med begrepet ”andre komponenter” i denne sammenhengen menes komponenter som ikke omfattes av en av delstandardene i EN54. Eksempelvis omfattes også trådløse brannalarmsystemer av EN54 og skal ikke behandles som ”andre komponenter” – men ut fra de kravene som fremkommer i EN54, part 25.

Generelt kan det nevnes at prøving og testing av relevant utstyr i h. t. EN54-standarden er den eneste muligheten å benytte for å kunne dokumentere gyldig CE-merke som bekreftelse på relevant kvalitet på de ulike produktene. Utstyr må som kjent CE-merkes for å kunne omsettes lovlig i landet. Dette kan ikke fravikes av noen.

For mindre boliger er det mulig å bruke røykvarslere og på generelt grunnlag sier TEK17:

I byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteri som reserveløsning. I branncelle med behov for flere røykvarslere skal varslerne være seriekoblet.

Og spesielt i forbindelse med småhusbebyggelse spesifiseres at optiske røykvarslere kan benyttes i:

Eneboliger, to- til firemannsboliger, rekkehus, kjedehus og fritidsbolig med én boenhet i risikoklasse 4. Røykvarslerne må dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom. Det må være minst én røykvarsler per etasje. Røykvarslere må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 desibel i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er lukket.

Og det må dokumenteres at røykvarslere:
a. oppfyller kravene i NS-EN 14604:2005, eller
b. 
har detektor i samsvar med NS-EN 54-7:2000 og lydgiver i samsvar med NS-EN 14604:2005.

Det skal altså benyttes brannalarmanlegg bestykket med EN54-godkjent utstyr for sikring av leiligheter i boligblokker og det kan benyttes optiske røykvarslere med 230V som primær strømtilførsel og tilfredsstillende batterireservedrift for småhusbebyggelse; begge som pre-aksepterte løsninger.

 

Last ned artikkelen som pdf her