09.12.2014

Ny Norsk standard for brannalarmanlegg NS3960 ble innført høsten 2013 og det ble oppfordret til umiddelbar bruk av den nye standarden. Imidlertid ble det vurdert som akseptabelt å benytte FG-reglene og NS 3960 parallelt i en overgangsperiode. Dette gjelder for anlegg som har blitt konseptvurdert, forprosjektert, prosjektert eller klart for installasjon og realisering frem til 31.12.2014.

Etter denne dato skal alle nye anlegg prosjekteres etter NS 3960.
Arbeidsgruppen i regi av Standard Norge har fullført sitt arbeid med å oppdatere og videreføre tidligere FG regelverk for prosjektering og drift av brannalarmanlegg til Norsk Standard. I dette arbeidet har Noralarm vært godt representert. Mandatet til gruppen har vært å bearbeide gjeldende FG regelverk med nødvendige mindre justeringer og tilpasninger samt oppgradere standardutkastet slik de offentlige temaveiledningene for brannalarmanlegg kan termineres og trekkes tilbake.

 

Norsk Standard (NS-3960) er offentliggjort og er tilgjengelig på hjemmesiden til Standard Norge: www.standard.no.

I hovedsak kan de innførte korreksjonene og justeringene oppsummeres som følger:

 • Anvendelse av standarden i forhold til vurdering av søknadspliktige tiltak er implementert og gjennomgått og kvalitetssikret av DIBK.
 • Tidligere separate vedlegg for definisjoner og symboler er nå tatt inn i standarden som eget punkt ”Termer, definisjoner og symboler”.
 • Krav om anvendelse i forhold til overvåket område er harmonisert med krav i h.t. VTEK10 for brannalarmkategori 1 og 2.
 • Kravene til selve prosjekteringen og dimensjoneringen av brannalarmanlegg er videreført uendret.
 • Krav om optisk varsling i forhold til VTEK10 og krav til universell utforming er innført. (Noe omskrevet gjeldende Noralarm veileder er innført).
 • Krav til alarmoverføring for brannalarmanlegg er tilpasset slik at for bygningsmasse i risikoklasse 5 og 6 skal det opprettes overføring til nødalarmeringssentral (brannvesenet). For enklere bygningsmasse kan alternativt mottak benyttes.
 • Det er innført krav til polletid for overvåking av alarmoverføringstjenesten. Også her med differensiering for risikoklasse 5 og 6 i forhold til enklere risikoklasser.
 • Krav til bekreftelse med FG-attest er utelatt, men krav til anleggsdokumentasjon / FDV-dokumentasjon er harmonisert med VTEK10.
 • Gjeldende vedlegg med anbefaling for brannalarm i høylager er utelatt da det finnes tilgjengelig teknologi i dag som tilsier at slike anlegg bør prosjekteres etter dagens tilgjengelige løsninger.
 • Gjeldende vedlegg for FG-godkjenning av utstyr og foretak termineres og videreføres ikke.
 • Dette sertifiseringsarbeidet vil bli videreført i regi av FG i et oppgradert konsept for:
 1. Autorisering av personell og sertifisering av utførende foretak
 2. Krav til utstyr forankret i felles Europeisk konsept (CPR – Construction Products Regulation), nylig implementert for typegodkjenning av utstyr for brannalarm.

Kort oppsummert kan det nevnes at basert på gjeldende VTEK10 er det krav til:

 1. installasjon av brannalarm i stort sett alle bygninger det skal oppholde seg mennesker i (risikoklasse 2 – 6)
 2. at det i bygninger på mer enn 1 etasje skal det være fulldekkende anlegg (Brannalarmkategori 2)

Når standarden forankres til VTEK10 vil den konkret spesifisere:

 1. Hvordan anlegg skal utformes og dimensjoneres
 2. Krav til alarmoverføring til brannberedskap for installerte brannalarmanlegg
 3. Krav til optimalt konsept for drift og vedlikehold av installerte anlegg

Dette betyr at vi får et fullverdig regime som er forankret fullt ut i lover og forskrifter. Ikke som i dag noe i byggeforskrift med veiledning, noe i forsikringsregelverk og noe i supplerende temaveiledninger.