10.01.2012
Sentral eller lokal godkjenning for prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem er ikke lenger et eget fagområde. Frafall om særskilte foretakskrav for prosjektering virker ikke å samsvare med økte krav til installering av brannalarmanlegg i henhold til forskrift om tekniske krav til byggverk med veiledning. Noralarm og FG har gått sammen, og skrevet et brev til BE med en rekke spørsmål i sakens anledning.

Juni 2010

Mange aktører i bransjen har engasjert seg i denne viktige saken, deriblant BFO som også har henvendt seg til BE.

Se brevet fra Noralarm og FG  her

Se brevet fra BFO her

Noralarm og FG har nå fått tilsvar fra BE, se svarbrevet her:  her

September 2011  

Noralarm høringsforslag overlevert BE:

Med referanse til Høringsutkast/SAK10, pkt 3.2, Godkjenningsområde for prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem vil Noralarm bekrefte at vi støtter fullt ut forslaget i høringsbrevet om å etablere et nytt godkjenningsområde for ”prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem”. Dette spesielt i forhold til at det eksisterer tilsvarende godkjenningsområde for ”installasjon av brannalarm, nødlys og ledesystem”. Videre også tilsvarende for prosjektering og utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner.

Vi velger også å se dette i lys av en mer utstrakt bruk av brannslokkeanlegg, brannalarm og seriekoblede røykvarslere. Og at det som følge av dette finnes et viktig argument å dimensjonere og prosjektere denne type anlegg slik at intensjonene i TEK10 imøtekommes på en tilfredsstillende måte.

Noralarm, og flere andre bransjeorganisasjoner, tok dette opp med Statens Bygningstekniske Etat i brev av 03.05.2011. Spesielt i forhold til plassering av ansvaret for dimensjoneringen og prosjekteringen av slike installasjoner.

Med referanse til Høringsutkast/SAK10, pkt 3.3, Om godkjenningsområder for kontroll konstaterer vi at i høringsforslaget ønsker en å gå vekk fra dagens opplegg med at godkjenningsområder for kontroll skal følge godkjenningsområder for prosjektering og utførelse. Vi ser at godkjenningsområdene for obligatorisk uavhengig kontroll spesifiseres ut fra fagområder/bygningsområder hvor det er størst risiko og store konsekvenser om dette ikke utføres på en tilfredsstillende måte. Noralarm støtter også denne tilnærmingen i forhold til obligatorisk uavhengig kontroll.

Januar 2012

Høringskommentarene er gjennomgått og saken avsluttet. Sentral godkjenning gjenninføres for tiltaksklasse 1,2 og 3 for brannalarm, nødlys og ledesystem.

En stor takk til alle som har bidratt på vegne av bransjen !

Les endringsmeldingen her