05.10.2010
Det har vært et krav om funksjonsikker kabel til klokkekurser på brannalarmanlegg i VTEK, men dette har aldri blitt praktisert. Dette har fra tid til annen blitt gjenstand for diskusjon, og Noralarm ønsker med dette å legge frem vårt felles syn på saken.

Krav til kabling for brannalarmanlegg er likt for alarmgivere og høyttalere tilhørende talevarsling fordi sistnevnte er en alternativ måte å varsle på. Funksjonen, varsling av brann, er den samme.

På tross av TEK veiledningens ordlyd som gjengitt nedenfor, har det aldri vært normal praksis å installere funksjonssikker kabel til alarmorganer eller høyttalere i talevarslingsanlegg. Dette skyldes nok primært at FG reglene som legges til grunn for installasjonen ikke krever det. Vi er klar over denne forskjell i kravnivået mellom FG og VTEK, som har vært der i årevis. Det har tidligere dukket opp lignende spørsmål, men man har hittil endt opp med at dagens praksis vedr. installasjon uten funksjonssikker kabel er blitt akseptert.

Bransjens holdning har vært at funksjonssikker kabel ikke er nødvendig så lenge området den installeres i er sikret med røykdetektorer. Årsaken til dette er: Et brannalarmanlegg vil detektere tidlig. De fleste objekter som sikres iht. FG, og spesielt offentlige krav, sikrer primært personer i et typisk ”innredningsmiljø” der ulmebrann ofte kan forventes å være brannstart. Dette gir i så fall en lang (farlig) røykutviklingsfase med lite eller ingen flammer. Selv ved en flammebrann vil det slik vi ser det gå atskillig tid før kabelen brenner av. Den er enten lagt rett på veggen, i rør inne i denne, eller over normalt ubrennbar himling. Dagens praksis er derfor etter vårt syn fornuftig og riktig. Vi kjenner ingen tilfelle der det har vært påvist funksjonssvikt i forbindelse med brann som negativt har påvirket varsling/rømming.

Vår konklusjon er derfor at et krav utover dagens praksis kun vil medføre en økt kostnad for brannalarmanlegg uten å løse noe kjent problem eller gi noen påkrevet økning av anleggets funksjonssikkerhet. Forholdet er tidligere diskutert med BE. Vi ønsker at teksten i VTEK endres slik at alarmgivere ikke omfattes av kravet til funksjonssikker kabel eller at det åpnes for at beskyttelse med deteksjon er akseptert på linje med sprinkling.

VTEK 2010, Tekniske installasjoner, veiledning til § 11-10.

Til annet ledd

«Installasjoner som skal ha en funksjon under brann, må ha tilfredsstillende og sikker strømtilførsel i den tiden installasjonen skal fungere. Dette omfatter blant annet strømforsyningen fra tavlerom til heissjakt, motordrevne røykluker, alarmgivere, nødlysanlegg mv. Installasjoner som skal fungere under slokking må sikres strømtilførsel i nødvendig tid.

Preaksepterte ytelser Følgende ytelser må minst være oppfylt: Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann og slokking må sikres ved beskyttelse med et automatisk slokkeanlegg, eller ved at kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm, eller ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon/driftsspenning minimum 30 minutter for byggverk i brannklasse 1 og minimum 60 minutter for byggverk i brannklasse 2 og 3.»