07.12.2017 revidert

Noralarm har utarbeidet en felles norm for bransjen når det gjelder kontroll, vedlikehold og ettersyn av brannalarmanlegg. Dette for å tilby anleggseiere og driftsansvarlige en minimums standard og forholde seg til ovenfor utøvere av kontroll og vedlikehold. Normen bør legges til grunn ved inngåelse av vedlikeholdsavtaler for brannalarmanlegg. Noralarm´s bransjenorm tar utgangspunkt i gjeldende forskrift om brannforebygging (FOB) samt tilhørende Norsk Standard NS3960 for brannalarmanlegg og baserer vedlikeholdsomfanget på dette.

Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.

Eieren er den som har grunnbokshjemmelen til byggverket.

Kontroll:

En kontroll skal i utgangspunktet omfatte en fullstendig gjennomgang av anlegget minst 1 gang pr.år. Kontrollen skal for det første avdekke om sikkerhetsinnretningene fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollen skal imidlertid også avklare om sikkerhetsinnretningene oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Hvis et bygg ellers brukers risiko og sårbarhet, ut fra en gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse vurderes som høy, kan dette bety at foretaket må ha hyppigere kontroll av brannalarmanlegget. På samme måte kan et foretak med svært lav risiko og sårbarhet kunne strekke kontrollhyppigheten til eksempel hvert annet år. Kontrollen utføres i henhold til gjeldende forebyggendeforskrift og NS3960. og omfatter bla.: Kontroll av sentralenheter, detektorer, alarmgivende organer, alarmsendere og funksjoner som styres av anlegget. Kontrollbesøket omfatter også en visuell kontroll av brannalarmanlegget. For systemer med tilgjengelig teknologi bør PC verktøy fortrinnsvis benyttes for diagnose og analyse av systemet.

Etter den årlige kontrollen utarbeides en rapport som viser hva som er utført, anleggets tilstand og forslag til eventuelle tekniske utbedringer og oppgraderinger av anlegget. Hovedbrannsentralen / betjeningspanel merkes med kontrollmerke som plasseres lett synlig for inspeksjon.

I forbindelse med den årlige kontroll er leverandøren forpliktet til å instruere ansvarshavende i oppbygning, bruk og betjening av anlegget.

Teknisk personell som utfører kontrollen skal ha vært igjennom leverandørens opplæringsprogram for de produktene vedkommende utfører kontrollen på.

For innholdet og omfanget av arbeidet ved et årlig kontrollbesøk henvises til NS3960.

For at stedlig tilsyn lett skal kunne verifisere at kontrollen er gjennomført for inneværende år, plasseres standardisert Noralarm kontrollmerke lett synlig på sentral eller betjeningspanel etter utført kontroll. Kontrollmerke skal signeres av utførende tekniker.

Vedlikehold:

Vedlikeholdet skal sørge for at sikkerhetsinnretningene fungerer som forutsatt. Dette omfatter som utgangspunkt forutsetningene som ble etablert i forbindelse med prosjekteringen og oppføringen av byggverket.

Leverandøren plikter å bistå til å vedlikeholde og reparere det spesifiserte utstyret. Leverandøren forplikter seg ved feilmelding snarest mulig å yte teknisk bistand. Etter mottatt feilmelding skal feilretting påbegynnes snarest, etter nærmere avtale.

Utført vedlikehold skal dokumenteres. Vedlikehold av brannalarmanlegg skal inngå som en del av virksomhetens internkontroll og den skal kunne dokumenteres.

Ettersyn:

Med ettersyn menes den enkle egenkontrollen av brannalarmanlegget utført av ansvarshavende for å sikre at funksjonen ikke svekkes som følge av driftsmessige endringer i driftsfasen.

Ettersynet av brannalarmanlegget imøtekommes ved at den månedlige egenkontrollen ivaretas ved å gjennomføre funksjonstesting av et utvalg funksjoner i brannalarmanlegget. For øvrig viser til NS3960.

Oppsummering:

Ved å velge å benytte et NORALARM-firma til vedlikehold av ditt brannalarmanlegg betyr det at utført årlig kontroll av anlegget dokumenteres med det årlige Noralarm-oblatet festet til brannalarmsentralen. I tillegg utarbeides en oversiktlig sikkerhetsrapport som dokumenterer kontrollens utførelse og resultater harmonisert med gjeldende forskriftskrav.

Våre interne krav til å benytte Noralarmoblatet kan oppsummeres som følger:

  • Det sikrer at nødvendig kontrollarbeid utføres fullt ut i h.t. vår norm.
  • Det legges til rette for at utførende firma har nødvendig tilgang til reservedeler, programvare og hjelpemidler for å kunne utføre et tilfredsstillende vedlikeholdsarbeid.
  • Det legges til rette for at utførende firma har nødvendig opplæring og kompetanse for å kunne utføre et tilfredsstillende vedlikeholdsarbeid.
  • Om utførende firma selv ikke er Noralarm medlem skal vedlikeholdsfirmaet kunne fremlegge samarbeidsavtale med Noralarm-firma som sikrer tilfredsstillende vedlikehold på det aktuelle leverandørutstyret.
  • I begge tilfeller vil foretaket som utfører vedlikeholdsarbeidet inneha bransjegodkjenning FG760, og ansvarlig for utførelse av arbeidet vil inneha personlig sertifisering ut fra bransjesertifisering FG750.
  • Gjennomført årlig kontroll dokumenterer anleggets funksjonalitet på kontrolltidspunktet.
  • Avvik, som må utbedres for å imøtekomme funksjonskrav, blir spesifisert konkret i oversiktlig sikkerhetsrapport.
  • Kvalifiserte anbefalinger fra Noralarm-firmaet, som vil bidra til en bedre funksjonalitet i anlegget, vil fremkomme på den samme sikkerhetsrapporten.

Ansvarshavende for anlegget gis opplæring slik at vedkommende kan gjennomføre nødvendig ettersyn på et selvstendig grunnlag.

Det betyr at arbeidet med årlig kontroll er utført i h.t. normen vår og om det samme firmaet benyttes for å ivareta øvrig vedlikehold betyr det at kravene i brannforskriftene både i forhold til forebyggende vedlikehold, årlig kontroll og kravet til rasjonell utbedring ved feil eller uregelmessigheter, fullt ut imøtekommes.

Noralarm v. 4.02 / Desember 2017

 

Last ned som PDF her