31.10.2016

Bransjeforeninger og interesseorganisasjoner vil i sin form alltid være avhengig av engasjerte involverte og tilknyttede personer og organisasjoner. Det meste av aktivitetene må baseres på frivillighet eller donasjoner fra involverte som ser nytteverdien i slike sammenslutninger. Dette gjelder også for NORALARM, interesseorganisasjon for firmaer som importerer eller produserer høykvalitets, elektronisk sikkerhetsutstyr.

NORALARM ble stiftet i 1970 som en interesseorganisasjon for norske produsenter og leverandører av brannsignalanlegg. Målsettingen var å bidra til å ivareta interessene til produsenter og leverandører av anlegg. Videre å representere medlemmene overfor norske og internasjonale organisasjoner innenfor politiske og tekniske forhold.

NORALARM ønsket med dette å bidra til å fremme den tekniske utviklingen for praktisk anvendelse av denne type systemer. Dette med utgangspunkt i en forståelse blant medlemmene for at denne type systemer kan burde kunne redusere antall omkomne ved brann.

rode-hane

Det tok ikke lang tid før det viste seg at enkeltpersoner tok et vesentlig initiativ og engasjement for at målsettingene skulle nås. Dette resulterte i at foreningen relativt raskt kom på tanken på å etablere en hederspris. Hedersprisen fikk navnet ”DEN ILDVARSLENDE HANE”. Intensjonen var at denne skulle tildeles enkeltpersoner eller foreninger som gjennom sitt engasjement bidrar til at NORALARM´s intensjoner blir ivaretatt. Dette oppnådd gjennom såkalt ”særlig fortjenestefull innsats”, som det står formulert i vedtektene for hedersprisen fra 1975.

Vi må beklageligvis innrømme at vi ikke har full oversikt over alle tidligere prismottakere, men i forbindelse med etableringen av prisen kan nevnes Ole Edvard Eriksen fra Autronica, Nils Roar Sletner fra Siemens, Arne Ottesen fra Telesystemer og, ikke minst saksordfører O.M. Gjelstad fra Jacobsens Elektriske Verksted som ildsjeler.

Mange personer har involvert seg i ulik grad i NORALARM sin virksomhet siden stiftelsen. Om ikke dette hadde vært tilfellet ville ikke NORALARM kunne bestå over en så lang tidsperiode, og som en forening som i betydelig grad i denne tidsperioden har bidratt til å redusere antall omkomne ved brann.

De første viktige forhold som satt brannalarm på kartet var da Assurancekomiteen i Den Norske Brand-Tarifforening, nå FG så tidlig som i 1932 utga de første regler for automatiske brannalarmanlegg, samt at Branninspeksjonen i 1963 utga Hotellbrannloven som inneholdt det første offentlige pålegg om bruk av brannalarmanlegg.

Vendepunktet i brannvernarbeidet kom i 1985 med ny plan- og bygningslov med tilhørende veiledningsmateriell, som dannet bakteppet for tankesettet som ble etablert den gang i forhold til reduksjon av antall omkomne.

Begge brannlovene, som har sett dagens lys i perioden etter dette, har satt krav til drift og vedlikehold av installerte anlegg. Dette har i sin tur resultert i flere utgaver av forebyggendeforskrifter, FOBTOB/1991, FOBTOT/2002 og FOB/2016. Temaveiledninger for brannalarm er utarbeidet både i 1991 og 1998.

FG sitt prosjekteringsregelverk er harmonisert og modernisert i perioden og ble erstattet med Norsk Standard for brannalarm i 2013, samt sertifiseringsordning både for personer og foretak basert på sentral ansvarsrett for fagområdet.

I utviklingen og ivaretakelsen av intensjonen i disse forskriftene og tilhørende veiledninger/standarder har Noralarm vært en aktiv bidragsyter, sammen med myndigheter og forsikringsbransjen, for å bidra til installasjon og vedlikehold av brannalarm som et viktig forebyggende tiltak.

Samarbeid på tvers av firma for produsenter og leverandører krever en spesiell oppmerksomhet, og at det tas spesielt hensyn i forhold til konkurransesituasjonen og for den frie tilgangen til markedet både for selger og kjøper. Dette er et forhold NORALARM gjennom hele perioden har hatt oppmerksomhet rundt og tatt hensyn til i for våre aktiviteter. Men allikevel ble Konkurransetilsynet engasjert i 2007 for å gjennomføre en vurdering av foreningens omforente markedsaktiviteter i forhold til konkurranselovgivningen. Dette omfattet en gjennomgang av de hensyn og forutsetninger som NORALARM mener det er viktig å ivareta i forhold til drift og vedlikehold av installerte anlegg. Etter et par års granskning fant Konkurransetilsynet ingen ting som kunne knyttes til misforhold i forhold til konkurranselovgivningen.

NORALARM ble fusjonert med interesseorganisasjonen for alarmgrossistene i Norge i 2009. Noen få år etter ble også ”Rådet for lyskultur” integrert i NORALARM. På denne måten kan en i dag si at NORALARM har utviklet seg til en betydelig aktør innenfor fagområdet – ikke bare for brannalarm, men også for øvrige sikkerhetsapplikasjoner og løsninger.

Som opprinnelig, og også videreført i ettertid vil intensjonen med prisen videreføres fremover både for medlemmer og andre i bransjen som har gjort seg fortjent til den. Om noen bidrar utenfor våre rekker så er det fortsatt mulig at Noralarm viser sin oppmerksomhet med denne prisen.

Tildelingen av hedersprisen har ”ligget litt på is” de siste årene. Men i og med at det fremdeles viser seg at det er enkelte personer knyttet til NORALARM som velger å bidra i større grad enn andre, dukket tanken om en ”re-vitalisering” av hedersprisen opp igjen for et par år siden.

Av denne grunn ble hedersprisen, etter mange års opphold, tildelt Carsten Due og Vidar Seterløkken av foreningens leder på NORALARM sitt fag-gruppemøte sommeren 2015.

(Bilde fra utdelingen: f.v Carsten Due, Vidar Seterløkken og Jan Tore Borgen)

I tilknytning til hedprisutdelingersprisen ønsker Vidar å komme med følgende betraktning:

”Ulike sammentreff av hendelser resulterte i at jeg begynte å arbeide med brannalarm allerede i 1984. De dramatiske inntrykkene fra storbrannene i Norge på midten av 1980-tallet gjorde at jeg bestemte meg for at dette skulle være noe jeg ville arbeide med i min stilling som nyansatt innenfor fagområdet brannalarm i Telesystemer. Ikke minst gjorde reportasjene fra Caledonien-brannen inntrykk.

I tilknytning til mitt engasjement i Noralarm er det noen personer jeg vil spesielt nevne. Først min leder den gang på Telesystemer, Kjell Østby. Han hadde gått inn i rollen som Telesystemers representant i Noralarm etter Kjell Bjørnson, som var sterkt delaktig i stiftelsen og oppstarten av Noralarm. Men som dessverre døde så altfor tidlig, kun kort tid etter at han ble pensjonist fra Telesystemer.

Min kollega i Telesystemer, Kjell Østby, nominerte meg som kandidat til styremedlem i Noralarm og jeg ble valgt inn i styret på årsmøtet i 1985.

Etter hvert ble jeg kjent med Tor Wisløff og hans kunnskap og kompetanse fremsto for meg som imponerende. Hans engasjement for Noralarm, både nasjonalt og internasjonalt, var også til stor inspirasjon.

Så må jeg nevne Carsten Due i forhold til mitt engasjement i Noralarm. Lojal, pålitelig og en god fagressurs både for diskusjoner og vurderinger av ulike temaer.

Jeg tenker spesielt disse personene i forhold til Noralarm-aktivitetene, men setter også stor pris på alle andre jeg har hatt mulighet til å møte og arbeide sammen med innenfor fagmiljøet vårt.”

Carstens betraktninger om samme:

”Som pensjonist innen kort tid benytter anledningen til en kort oppsummering av 43 år i bransjen. Som nyutdannet fra OTS var jeg i 1973 så heldig å få jobb som serviceingeniør i Autronica Oslo. Det ble i alt 7 lærerike år med service og prosjektarbeid. I denne sammenheng tenker jeg spesielt på min sjef Bjørn Bjørnstad. Han var en kunnskapsrik gentleman av den gamle skole og en god sjef. Han var også en av initiativtakerne til opprettelsen av Noralarm.

I mine 5 år i Brannvernforeningen hadde jeg i en periode den glede å dele kontor med tidligere brannsjef i Oslo Vetle Hylland, en svært fargerik person. Jeg var for øvrig den som startet kursvirksomheten i NBF, det første var ”Funksjon og vedlikehold av brannalarm og sprinkleranlegg”. Som Vidar så hadde jeg også kontakt med Tor Wisløff og stor glede av hans omfattende erfaring og kunnskap.

Det har nå blitt 30 år Eltek/Honeywell, primært som produktsjef. Deteksjon ble etter hvert mitt spesialområde. Det har vært en meget interessant tid. Spesielt interessant og avvekslende var det å jobbe under den meget dynamiske og dyktige gründeren Alain Angelil som skapte en milliardbedrift av Eltek i løpet av 30 år. Da måtte man kunne snu på femøringen og risikerte å få ny agenda og nye oppgaver der og da.

Jeg kom inn i Noralarm i 1987 og det er ingen jeg har hatt større glede av å samarbeide med enn Vidar. Han har en utrolig gjennomføringsevne. Vi har gått i tospann i de fleste Noralarm sammenhenger siden tidlig 90-tall der NA har hatt ulike engasjementer mot myndigheter, forsikring og ulike institusjoner. Bl. a utarbeidet vi oppgaver til FG eksamen og var sensorer for samme i 10 år. Dette ikke på noen måte til forkleinelse for de mange andre kunnskapsrike og interessante personer jeg har møtt gjennom mine 43 år i bransjen.

Jeg har vært heldig som gjennom fire tiår har fått arbeide sammen med så mange gode kollegaer i firma og bransjesammenheng og med så mange ulike og interessante oppgaver. Med min tekniske interesse generelt så har skille mellom arbeid og fritid til tider vært litt diffust. Det er jo for eksempel ikke helt vanlig å teste detektorer i fryseboksen, eller foreta praktiske tester av IP grad med hageslange. Som et varig minne jeg setter stor pris på NA hedersprisen som står godt synlig på skrivebordet hjemme.”

Med dette vil nå Noralarm gjeninnføre sin hederspris som deles ut til personer eller organisasjoner som i særlig grad engasjerer seg i foreningens intensjoner. En egen komité er opprettet i foreningen som ved foreningens årsmøte vil presentere den eller de kandidater som i løpet av perioden har gjort seg fortjent til hedersprisen.

Leder