Fra en nyere svensk forskningsrapport vedrørende sikring av hus og boliger med hjemmesprinkleranlegg har Carsten Due i Eltek Fire and Safety AS laget dette utdrag vedrørende konklusjonene fra denne rapporten.

Hjemmesprinkleranlegg (RS, residential sprinklers) er antatt å koste USD 20/kvm i Sverige og koster USD 6.5/kvm i USA ferdig installert. RS gir en statistisk beregnet skadereduksjon på 53% RS er ikke kosteffektivt, det koster USD 69mill/spart liv. (Grensen for kosteffektivitet satt ved USD 3mill/spart liv) Røykvarslere (RV) er kosteffektive, det koster USD 229.000/spart liv.

Tallene skriver seg fra beregninger som er gjort for å evaluere hvilke kostnader og sikkerhetsgevinster man får dersom man skulle gjennomføre ulike tiltak i Sverige i dag. Man antar at RS vil kunne spare ca 750 liv over en 20 års periode mens tilsvarende tall for RV vil være ca 130 personer. Men prisen for å redde 620 personer mer med RS er altså så høy at det betraktes som «ulønnsomt». Det er i kostbildet for fulldekning på landsbasis med de to alternativer tatt hensyn til at det allerede er installert RV i 80% av hus og 50% av leiligheter i Sverige, mens tilsvarende tall for RS nærmest er 0.

For Norge vil RV komme enda bedre ut da dekningen med RV kanskje er 90% (?) Selv med utgangspunkt i at man skulle begynne på 0 installerte RV og RS så ville kosten for RV ikke bli høyere enn ca USD 700K/spart liv, (-mitt anslag) mao. ca 1% av kosten pr. spart liv i forhold til RS. For omsorgsboliger er tallene langt bedre for RS, her antas en kost pr. spart liv på USD 444K.