08.04.2019

Brannalarmstandarden er dermed tilgjengelig i oppdatert utgave:

https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=1029934

Revisjonsarbeidet har pågått aktivt siden i april i fjor, og det har vært en omfattende prosess for å få ferdigstilt den nye utgaven av standarden.  Høringsrunden bekreftet stor interesse for denne revisjonen og det gjenspeiler seg også i et stort antall kommentarer og tilbakemeldinger på høringsutkastet.  Kommentarene er vurdert individuelt og i sammenheng der det har vært naturlig. Videre er denne utgaven av standarden oppgradert til språkkrav og begrepsbruk i forhold til ISO-krav.

Mandatet for arbeidsgruppen som har ivaretatt revisjonsarbeidet ble satt opp som følger:

«Brannalarmkomiteen SN/K 011 har etablert en arbeidsgruppe som får mandat til å gjennomgå og oppdatere NS3960, basert på erfaringer fra praktisk anvendelse siden publisering 2013. Arbeidsgruppen oppfordres til å vurdere utviklingen for internasjonale standarder i forhold til behov for tilpasning for målsetting og intensjon for anvendelse av ny utgave av NS3960.

I mandatet inngår å implementere og eventuelt tilpasse funksjonsspesifikke krav for anvendelse og dimensjonering av brannalarmanlegg fra VTEK17 til NS3960.

Målsettingen må være at man skal beholde standardens nøkterne stil og ikke innføre nye krav med mindre praksis klart har avdekket svakheter med gjeldende utgave.

Arbeidsgruppen oppfordres til aktivt å gjennomgå FG sitt regelverk for brannalarm i driftsbygninger og veksthus (FG730 og FG740) for å implementere disse kravene universelt inn i NS39060».

I hovedsak kan endringene oppsummeres som følger:

 • Overføre detaljkrav fra VTEK17 til NS3960
  • leiligheter i boligblokker
  • røykvarsling i småhusbebyggelse
 • Krav til universelle krav for brannvarsling for landbruk/veksthusnæring fra FG730/FG740 til NS3960
  • produkter basert på EN54-godkjennelser
  • prosjektering etter standard NS3960
  • spesielle forhold og utfordringer konkretiseres i NS3960
  • sertifisering for foretak/utførende etter KIWA-modellen
 • Korreksjon for detektorer kan utelates
  • sanitærrom utvidet bruk for utsatte bygningstyper
  • overhimlingsarealer – redusert bruk ved brannsikker overflate
  • selektiv overvåking – muligheten fjernes
 • Oppgradere drift og vedlikehold
  • krav til ettersyn forenkles
  • kontroll gis mer fleksibel mulighet for detektortesting
  • forhold til uavhengig kontroll konkretiseres
 • Optisk varsling – beskrivelse utvidet og konkretisert
 • Støysikker (revolvert) kabling for signalkommunikasjon
 • Sprinklertilkobling – mer utfyllende beskrevet for sprinklerkontrollenhet
 • Utvidet beskrivelse for implementering av alarmorganisering
 • Krav til 30 minutter alarm etter 24 timer normal drift på batteridrift
 • Harmonisering med standard for talevarsling – NS3961
 • Kravene til selve prosjekteringen og dimensjoneringen av brannalarmanlegg er i all hovedsak videreført i forhold til dagens praksis
 • Krav til utstyr videreføres – (CPR-direktivet) CE-merket, EN54-godkjent
 • Krav til foretak og utførende videreføres

 

Alt i alt mener arbeidsgruppen at det er utarbeidet en ny NS3960 som speiler de tilbakemeldingene som har fremkommet siden standarden ble publisert i 2013 og implementert forhold, knyttet til standarden, som har utviklet seg i tidsperioden fram til nå. Ivaretatt i tråd med at standarden skal fremstå som nøktern, pragmatisk og konkret i forhold til hva som skal omtales. I den grad kommentarene sendt inn i høringsrunden er relevante i forhold til faglige vurderinger knyttet til mandatet er disse også hensyntatt.

04.2019 VISE