13.11.2017

Noralarm mener at utstrakt anvendelse av brannalarmanlegg, som nødvendig aktivt brannsikringstiltak, er en viktig bidragsyter til den positive utviklingen for antall omkomne, som følge av brann i publikumsbygg, de siste årene. Også for inneværende år ser det ut til at denne utviklingen for brannomkomne fortsetter.

I og med at det allerede med innføringen av TEK10 ble tatt inn skjerpede krav til bruk av røykvarslere i småhusbebyggelse og brannalarmanlegg i boligblokker, vil nok også dette bidra til en mer positiv utvikling for brannomkomne også innenfor denne type bygningsmasse.

Med innføringen av TEK17 videreføres disse prioriteringer for bruk av brannalarmanlegg i forhold til byggeforskrift. Når dette sikkerhetsnivået for brannalarm, på generelt grunnlag, også legges til grunn for oppgradering av eldre bygningsmasse ut fra forebyggendeforskriften vil også dette resultere i bedret brannsikkerhet.

Det er utført et betydelig arbeid i utarbeidelse med tilhørende høringsprosess for TEK/VTEK17 som ble ferdigstilt og innført som gjeldende fra juli i år. Overgangsordninger er selvfølgelig ivaretatt, men for brannalarm er det bare å starte med å prosjektere anlegg ut fra TEK/VTEK17 allerede.

I hovedsak, for bruk av brannalarmanlegg, kan det oppsummeres med at:

 1. Generelt krav til bruk av brannalarm videreføres som det var spesifisert i TEK10
 2. Endelig er det implementert en entydig henvisning til NS-EN54 for utstyr, NS3960 (brannalarm), NS3961 (talevarsling) for anlegg
 3. Brannalarmanlegg skal utrustes overføring for iverksettelse rednings-/slokkeaksjon i h. t. etablert alarmorganisering.
 4. Videreføring for anvendelse av Risikoklasse og Brannalarmkategori for næringsbygg
 5. Videreføring for anvendelse av brannalarm, spesifisert i VTEK, for boligblokker
 6. Videreføring for anvendelse av røykvarslere med tilfredsstillende batterireserve for småhusbebyggelse
 7. Tilpasning for bruk av optisk varsling er i hovedsak blitt innført, som anbefalt av Noralarm, i vår høringsuttalelse.

Kort oppsummert betyr det at for krav til optisk varsling i byggverk til offentlig anvendelse spesifiseres det med at:

 • Areal i byggverk åpent for publikum og fellesarealer i arbeidsbygninger skal ha optisk varsling
 • Det benyttes ikke optisk varsling i rømningsveier
 • 10% regel (ref §12-7) gjelder for flere likeverdige rom med samme bruksområde
 • Kun universelt utformet sanitærrom (ref §12-9) skal ha optisk varsling

Dette betyr at intensjonen med Noralarm sin opprinnelige veileder for bruk av optisk varsling, utarbeidet ved innføringen av TEK10, nå er implementert i byggeregelverket. Veiledningen ble jo implementert i NS3960 allerede ved publiseringen av denne i 2013.

I og med at den eneste uoverensstemmelsen mellom VTEK!7 og NS3960 med dette nå er bruk av optisk varsling for sanitærrom, som er universelt utformet, vil Noralarm trekke denne veilederen tilbake. Planen er å harmonisere VTEK17 og NS3960 ved kommende revisjon for standarden i løpet av 2018.

Parallelt fra introduksjonen av TEK10 fram til TEK!7 har NS3960 for prosjektering og drift av anlegg blitt innført samt FG750/FG760 for sertifisering av foretak og utførende. Erfaringene viser jo at kompetanse på involverte utførende og pre-aksepterte løsningsforslag for anvendelse høyner kvaliteten på installerte anlegg. Og er med å bidrar til å redusere konsekvensene for brannrisikoen.

Last ned artikkelen som pdf her