10.01.2016

Orienteringsplaner for brannalarm har tradisjonelt vært en oversikt for å vise utløst alarmsted visuelt for innsatsstyrken:

  • FG regelverket 1982 beskriver: ”Orienteringsplan som angir hva den enkelte nummererte sløyfe dekker”
  • FG regelverket 1994 beskriver: ” Orienteringsplan som angir hva det enkelte stedsangivelsesområde dekker”
  • FG regelverket 2007 beskriver: ” Orienteringsplan som angir hva det enkelte stedsangivelsesområde dekker”
  • NS3960 2013 beskriver: ”Oversiktstegning over….dekningsområde og anleggsoppdeling”

 Det har hele tiden vært intensjonen å visualisere alarmstedet vist på brannsentralen på denne orienteringsplanen.

Med innføring av byggeforskrift 1997 ble det i veiledningen omtalt et krav om at det skal utarbeides en oversiktsplan for branntekniske installasjoner. Dette er videreført i TEK10, men da omtalt som en orienteringsplan. Dette har i ettertid blitt tolket slik at orienteringsplanen for brannalarm er det samme som orienteringsplanen omtalt i VTEK10. Det er altså 2 forskjellige ting. Videre er denne orienteringsplanen for brannalarmanlegg blitt omtalt i sammenheng med evakueringsplaner, rømningsplaner, orienteringskort og annen form for visualisering av forflytningsarealer.

Noralarm har, basert på dette, utarbeidet en NA-veileder for å beskrive omfang og innhold for orienteringsplanen som kan knyttes til brannalarmanlegget. Det er bransjens oppfating at det er dette vi som leverandør av brannalarmanlegget har ansvaret for å fremskaffe ved leveranse av brannalarmanlegg til våre kunder. Alle andre hjelpemidler for å visualisere branntekniske forhold er altså ikke vårt ansvar og er anleggseiers ansvar å fremskaffe uavhengig av brannalarmleveransen.

Vi håper denne NA-veilederen vil bidra til å klargjøre dette og at vi ved en omforent oppfatning innen bransjen vil skape forståelse for at dette er situasjonen. Og at misforståelser vi har sett en del av opp gjennom årene vil unngås i fremtiden.”

 

Veiledningstekst (link til PDF nederst)

Formål

Orienteringsplan (ofte kalt O-plan) for brannalarm viser omfang av område sikret med brannalarmanlegg og anleggsoppdeling.

Formålet er å gi brann- og redningspersonell nødvendig informasjon for rask lokalisering av alarmstedet.

Orienteringsplanen skal i kombinasjon med informasjon fra brannsentralen gi brann- og redningspersonell informasjon om hvor alarmen er utløst og en oversikt om hvordan man kommer dit (orientere seg). For å si det enkelt kan en si at orienteringsplanen er en ”Plan for å komme inn”.

Denne orienteringsplanen må IKKE forveksles med byggets orienteringsplan for branntekniske installasjoner som beskrevet i veiledningstekst til byggteknisk forskrift.

Orienteringsplaner plasseres ved betjeningspanel for brannalarmanlegget ved brannvesenets definerte angrepsveier.

Omfang og hensyn

Hva man må ta hensyn til ved utarbeidelse av orienteringsplan?

–               Denne skal plasseres/tegnes slik at bygget og tegningen har samme himmelretning.

–               Tekst og symboler må være av en slik størrelse at det er enkelt å lese og forstå.

–               Teksten som presenteres i brannsentralen, og på orienteringsplanen må være
sammenfallende.

–               Deteksjonssoner/grupper av slike skal fremkomme på orienteringsplan. (Eksempelvis med fargekoder for lettere å få oversikten for å ta seg til alarmstedet).

–               For å oppfylle hensikten er det ikke nødvendig med detaljert informasjon som detektornr, romnr og lignende. Det vil som oftest bidra til å gjøre planen lite oversiktlig.

Eksempel oppbygging alarmtekst

Forslag til oppbygging/utarbeidelse for programmering av alarmtekst for visning på brannsentralen. Dersom brannsentralen dekker flere bygninger, med fløyer og flere etasjer:

–               Begynn med det største først.

–               Eksempel på hvordan dette presenteres:

Brann i Sone 17à «Bygg B, Fløy E, 3. etg., rom nr 340»

Begreper og forklaringer i NS3960 i forhold til Orienteringsplanen:

Stedsangivelse:

For rask kartlegging av brannsted skal det overvåkede arealet inndeles i stedsangivelsesområder.

Stedsangivelsen kan angis ved sløyfer, enkeltdetektorer (bør unngås, se over) eller grupper av detektorer som kalles deteksjonssoner.

Stedsangivelsen skal ta utgangspunkt i en logisk identifiserbar del av den sikrede bygningen, normalt et bygningsmessig sammenhengende åpent område.

For beregning av størrelse på stedsangivelse se NS3960 pkt. 5.4.3

Deteksjonssone:

Arealet som tillates for en enkelt deteksjonssone i et åpent eller ikke inndelt område skal ikke være større en 1.800 m²

Areal større en dette skal deles inn i mindre deteksjonssoner med egen stedsangivelse.

En sone skal ikke omfatte mer enn en enkelt etasje i en bygning, med unntak av når:

–               Sonen omfatter trappeløp, heissjakter eller andre vertikale sjakter som går gjennom mer enn en etasje.

–               Bygningens totale areal er mindre enn 300 m².

Når detektorer er montert i hulrom under oppforet gulv og over nedforet himling.

I kabelsjakter, ventilasjonsinstallasjoner og lignende, skal de utgjøre egen deteksjonssone eller ha egen adresse.

Last ned veilederen i pdf format HER