20.01.2016

 

De mange, etter norsk målestokk, dramatiske brannene i kongeriket tidlig 1980-tall var en vesentlig bidragsyter til at myndighetene satte fokus og prioritering på tiltak som skulle begrense denne utviklingen. Mange av brannene hadde som felles kjennetegn at det var relativt mange omkomne i samme branntilfellet og det viste seg også ofte at det var banale årsaker til at brannene fikk etablere og utvikle seg til å bli så omfattende. Eksempler på denne type branner er brannene i Gullhella i Asker, Alstadhaug i Sandnessjøen og ikke minst Kaledonien i Kristiansand. Samtidig kom i 1985 ny plan- og bygningslov med tilhørende veiledningsmateriell som dannet bakteppet for tankesettet som ble etablert den gang.

Noralarm er overbevist om at dette tankesettet og påfølgende prioriteringer og beslutninger har vært medvirkende til at vi faktisk har oppnådd den ønskede målsettingen. Vi har ikke opplevd så dramatiske branner, i forhold til tap av menneskeliv i en og samme brann, gjennom de siste 30 år.

Begge brannlovene, som har sett dagens lys i denne perioden, har satt krav til kategorisering av kommunenes særskilte brannobjekter. Enter det er med referanse til § 22-bygg i forhold tidligere brannlov eller § 13-bygg i forhold til nyere brannlov. Begge med krav om å gjennomføre tilsyn regelmessig. Dette har i sin tur resultert i to utgaver av forebyggendeforskrifter, FOBTOB i 1991 og FOBTOT i 2002. Begge med stort fokus på:

  • Forebyggende aktiviteter
  • Tilsyn for oppfølging og korreksjoner
  • Beredskap og innsatsstyrke

I utviklingen og ivaretakelsen av intensjonen i disse forskriftene har Noralarm vært en aktiv bidragsyter, sammen med forsikringsbransjen FG, for å bidra til leveranser og vedlikehold av brannalarm som et viktig forebyggende tiltak.

DSB har med virkning fra 01.01.2016 implementert ny forebyggendeforskrift. I denne er det lagt inn føringer på at kartlegging av særskilte brannobjekter og fremtidige tilsyn for disse skal gjennomføres med utgangspunkt kommunale prioriteringer basert på risikoanalyse. Videre at det er et mål i seg selv å få ned antall punkter i forskriften på generelt grunnlag.

Noralarm mener denne utviklingen kan være uheldig da erfaringene viser at redusert fokus betyr mindre aktivitet og representerer en større risiko for uønskede hendelser. Potensielt i denne sammenheng betyr det dramatiske branner.

Les; mindre tilsyn – betyr større risiko for branner.

Vi mener at er aktivt tilsyn og regelmessig besøk hos foretakene, som er definert som særskilte brannobjekter, kan oppsummeres med følgende fordeler:

  • Brannvesenet er til en hver tid kjent med adkomst og tilgang til objektene ved akutt utrykning
  • Brannvesenet er kjent med bygningsmasse og driftsforhold og kan hensyn til dette i rednings- og slokkeinnsatsen
  • Forutsigbarhet for bruker/eier i forhold til gjennomføring av trening, øvelser, vedlikehold og andre forebyggende aktiviteter

Noralarm oppfordrer DSB til å videreføre oppmerksomheten og nødvendigheten av tilsyn fremover. Selv om det legges opp til mer lokale prioriteringer i framtidig forskrift. For å ivareta de forebyggende arbeidet, inkludert funksjonaliteten for brannalarmanlegg, på en tilfredsstillende måte også i tiden som kommer med ny utgave av forebyggendeforskrift (med veiledning).

For det som kan slås fast med sikkerhet er at det også fremtiden vil oppstå branner, av ulik årsak, og det er avgjørende at det er lagt til rette for at det er mulig å unngå disse dramatiske brannene, som vi har vært forskånet for takket være systematisk forebyggende arbeide fram til nå, også i tiden som kommer.

 

Link til forskrift og veiledning via FG