Etter at Noralarm publiserte beskrivelsen av vår forståelse av endringene, som i 2021 ble innført knyttet til
SAK10, har praktiseringen i hverdagen gitt oss en del erfaringer og tilbakemeldinger. Dette ønsker vi å
presisere i denne artikkelen.
Når du leser dette anbefales det å se på teksten i de aktuelle paragrafer og avsnitt det henvises til. Det letter
forståelsen og sammenhengen.
Det som er viktig å ha klart for seg er at SAK10 i denne sammenheng setter krav til foretak som ønsker å ha
sentral godkjenning. Dette omfatter ikke kravene til et konkret tiltak (prosjekt).
Ansvarlig søker fastsetter Titaksklasse for det enkelte tiltak gjennom byggesaksbehandlingen.
Tiltaksklasse og Godkjenningsområde for foretak
Hvert enkelt foretak (firma) vurderer selv hvilke Tiltaksklasse (TK1, TK2, TK3) og Godkjenningsområde (PRO,
UTF) de ønsker å søke sentral godkjenning for.
Hele ordningen er spesifisert og beskrevet i SAK10 og vi viser spesielt til:
§9: Foretak og tiltaksklasser
Som er en generell beskrivelse for sammenhengen mellom tiltakenes (prosjektenes) Tiltaksklasse og
oppgavene foretaket kan ivareta gjennom foretakets godkjenning. Se spesielt Pkt. 9:3 og 9:4.
§11: Krav til utdanning og praksis
Som er en generell beskrivelse av kravene til kompetansen som skal innehas av foretaket. Og
sammenhengen mellom formalkompetanse og realkompetanse. Se spesielt Pkt. 11:2, 11:3 og 11:5.
§13: Sentral godkjenning for ansvarsrett
Som spesifiserer de ulike fagområder (brannalarm/ledesystem) med tilhørende godkjenningsområder
(PRO/UTF). Se spesielt Pkt. 13:5.
Foretak med godkjenning innenfor eget fagområde er med dette godkjent for å levere tilhørende oppgaver for
tiltak som er klassifisert for relevant Tiltaksklasse gjennom byggesaksbehandlingen.
Utforming av anlegg
For PRO/UTF av brannalarmanlegg benyttes i all hovedsak pre-akseptert løsning, NS 3960, som basis for
prosjektering. Uavhengig av antall etasjer, brannklasse, byggutforming etc. Standarden bidrar til
lav kompleksitet og vanskelighetsgrad Samt at anlegg prosjekteres og utføres etter anerkjente forutsetninger,
beregningsmetoder og tekniske prinsipper.
For ledesystemer finnes tilsvarende enkle prosjekteringsveiledninger.
Kompleksiteten for brannalarm/ledesystemer påvirkes naturlig nok ikke av bygningsstørrelse eller utforming.
Det betyr at selv om bygget som sådan ifølge brannkonseptet havner i TK3, så er det ikke bindende for
PRO/UTF funksjonen for oppgavene for brannalarm/ledesystemer.
KONKLUSJON:
 -Tiltaksklasse for tiltak (bygg, prosjekter) spesifiseres i TEK17 og tildeles gjennom
byggesaksbehandlingen ut fra byggverkets kompleksitet.
 -Tiltaksklasse for foretak (sentral godkjenning) spesifiseres i SAK10 og gir foretak ansvarsrett til å
ivareta oppgaver for det enkelte byggverk.
 -Tiltaksklasser innen ett og samme objekt kan variere. TK3 for bygget er ikke bindende for PRO/UTF
brann/ledesystemer.

Last med skriv HER